Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene Voorwaarden van De Tafel van An, gevestigd te Almelo


De Tafel van An stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.


Artikel 1. Definities


1A: Opdrachtnemer: De Tafel van An, gevestigd te Almelo.


1B: Opdrachtgever: elk natuurlijke of rechtspersoon die met De Tafel van An een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.


1C: Overeenkomst: een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen De Tafel van An en Opdrachtgever ter zake één of meer door De Tafel van An te verlenen diensten.


1D: Opdracht: de bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door De Tafel van An, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).


1E: Factuursom: het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.


Artikel 2. Geldigheid van deze Voorwaarden


2A : Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door De Tafel van An, gevestigd te Almelo.


2B: Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan De Tafel van An opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.


2C: De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze Voorwaarden.


2D: Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


2E: Op overeenkomsten aangegaan door De Tafel van An zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten


3A: Alle offertes van De Tafel van An zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.


3B: Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail) door of op bevoegde wijze namens De Tafel van An van een opdracht, dan wel zodra De Tafel van An is begonnen met de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.


Artikel 4. Prijzen


4A: Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is De Tafel van An gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.


4B: Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.


4C: Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere overheidsheffingen, tenzij speciaal wordt vermeld dat de prijs excl. btw is.


Artikel 5. Annuleringen


5A: Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 dagen van te voren, tenzij anders is overeengekomen.


5B: Indien de opdrachtgever binnen 14 tot 7 dagen annuleert, dan ontvangt deze een factuur à 50% van het volledige, geoffreerde en afgesproken bedrag. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.


5C: Indien de opdrachtgever binnen 7 tot 3 dagen annuleert, dan ontvangt deze een factuur à 75% van het volledige, geoffreerde en afgesproken bedrag. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.


5D: Indien de opdrachtgever binnen 3 dagen annuleert, dan ontvangt deze een factuur ter waarde van het volledige, geoffreerde en afgesproken bedrag. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.


Uitsluiting:


5E: Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 48 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van het volledige, geoffreerde en afgesproken bedrag.


5F: Bij een eventuele annulering, waarbij annuleringskosten betaald dienen te worden, ontvangt de opdrachtgever desgewenst een gespecificeerde rekening van de gemaakte inkoop- en voorbereidingskosten van de opdrachtnemer.


Artikel 6. Termijnen van levering


Hoewel De Tafel van An zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor De Tafel van An de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 7. Reclame


7A: Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan De Tafel van An te melden, doch uiterlijk binnen 3 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. Indien de reclame naar het oordeel van De Tafel van An juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. De Tafel van An is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.


7B: Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.


Artikel 8. Betaling


8A: De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover De Tafel van An.


8B : De Tafel van An is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.


8C: Opdrachtgever is gehouden het factuurbedrag van de factuur van De Tafel van An te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.


8D: Eventuele incassokosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door De Tafel van An, geaccepteerd als zijn kosten.


Artikel 9. Aansprakelijkheid


9A: De Tafel van An is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:


- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;


- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;


- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;


- handelingen of nalatigheid van De Tafel van An, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.


9B: De Tafel van An is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die De Tafel van An onder zich heeft.


9C: De Tafel van An is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.


Artikel 10. Ontbinding


Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met De Tafel van An gesloten overeenkomst, evenals in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Tafel van An het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van De Tafel van An, zonder dat De Tafel van An tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke De Tafel van An ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.


Artikel 11. Uitbesteding werk aan derden


De Tafel van An is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door De Tafel van An aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door De Tafel van An met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.


Artikel 12. Diensten op locatie


12A: Ingeval De Tafel van An diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie(s), stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de Arbo-technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en ehbo-voorzieningen.


12B: Opdrachtgever zorgt dat genoemde faciliteiten en locatie voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.


12C: Kosten energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door De Tafel van An te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 13. Overmacht


Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bijv. omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel, tekortschieten van toeleveranciers en ziekte van de kok van De Tafel van An.


Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht


Op deze voorwaarden, evenals op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal De Tafel van An en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank.


Artikel 15. Manco’s, breuk en schade


Bij manco’s en breuk, zal de vervangingswaarde van het artikel doorberekend worden op de eindfactuur. Bij schade aan een artikel wordt de schade opgenomen en ook berekend op de eindfactuur.


Artikel 16. Reiskosten


Benzinekosten à 0,50 cent per kilometer en reisuren à 25 euro per uur worden extra in rekening gebracht.


__________________________________________________________________________________________________________


Privacybeleid van De Tafel van An


De Tafel van An gevestigd aan de Deldensestraat 189 te Almelo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Website: http://www.detafelvanan.nl

Telefoon: 0031629371202

E-mail: info@detafelvanan.nl

Contactpersoon: Anneke Rutgers


Persoonsgegevens die wij verwerken


De Tafel van An verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en e-mail-inhoud ten behoeve van de dienst die wij aan u leveren.


Doel van verwerking persoonsgegevens


De Tafel van An verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling en om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst uit te kunnen voeren.


De Tafel van An stuurt ook mogelijk een e-mail-nieuwsbrief (max. 1 keer per maand) met activiteiten die in die maand plaatsvinden.


Bewaartijd persoonsgegevens


De Tafel van An bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of te voldoen aan de wettelijke regels. Wij bewaren de gastgegevens zolang u gast bent, daarna alleen e-mailadressen voor de nieuwsbrief als u heeft aangegeven dat u deze wilt ontvangen.


Delen van persoonsgegevens met derden


De Tafel van An verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Beveiliging persoonsgegevens


De Tafel van An neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@detafelvanan.nl.

CONTACTFORMULIER

Wilt u reserveren, heeft u een vraag, klik hier en u krijgt van An z.s.m. antwoord.

Eet en drink,

ontspan en geniet!